werkzeug 看起來,很精簡,可以來玩玩

https://github.com/mitsuhiko/werkzeug